Obchodné meno: Dušan Kuruc FOTO-KURUC
Sídlo: Nitrianská cesta 1647/20, 94001 Nové Zámky
IČO: 17633036
IČ DPH: SK1028002294
Fyzická osoba zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky od 27.2.2008.
Číslo živnostenského registra: 404-5993
Číslo účtu (IBAN): SK68 0900 0000 0002 4022 2286
Telefón: +421 911 316 695
E-mail: fotokuruc@fotokuruc.sk, objednavky@fotokuruc.sk


Dozorný orgán:
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
PO BOX 49A, Staničná 9, 950 50 Nitra 1  
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 037/7720 001
          037/7720 034
fax č.: 037/ 7720 024
email: nr@soi.sk